# This file was updated by Duplicator on 2017-09-06 18:47:15. See .htaccess.orig for the original .htaccess file. # Please note that other plugins and resources write to this file. If the time-stamp above is different # than the current time-stamp on the file system then another resource has updated this file. # Duplicator only writes to this file once during the install process while running the installer.php file. # BEGIN WordPress RewriteEngine On RewriteBase / RewriteRule ^index\.php$ - [L] RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} !-f RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} !-d RewriteRule . /index.php [L] # END WordPress # BEGIN wtfdivi # END wtfdivi # Wordfence WAF Require all denied Order deny,allow Deny from all # END Wordfence WAF # BEGIN FRedirect_ErrorDocument # The directives (lines) between `BEGIN FRedirect_ErrorDocument` and `END FRedirect_ErrorDocument` are # dynamically generated, and should only be modified via WordPress filters. # Any changes to the directives between these markers will be overwritten. ErrorDocument 404 /index.php?error=404 # END FRedirect_ErrorDocument # php -- BEGIN cPanel-generated handler, do not edit # Set the “ea-php72” package as the default “PHP” programming language. AddHandler application/x-httpd-ea-php72 .php .php7 .phtml # php -- END cPanel-generated handler, do not edit Konferencija o finansiranju malih i srednjih preduzeća (MSP) U Srbiji

JAVNI DIJALOG O FINANSIRANJU MALIH I SREDNJIH PREDUZEĆA (MSP) U SRBIJI PUTEM DODATNOG VLASNIČKOG KAPITALA

Privredna Komora Srbije

Četvrtak, 14.09.2017

O konferenciji

Iako zvanični podaci ukazuju da srpsku ekonomiju čini preko 97 hiljada malih i srednjih kompanija, kao i da je njihovo učešće u ukupnim ekonomskim aktivnostima i zapošljavanju u Srbiji veoma značajno, ove kompanije se i susreću sa značajnim nedostatkom eksternih izvora finansiranja, koji su trenutno primarno strukturirano u formi kredita i drugih sličnih proizvoda komercijalnih banaka, dok su drugi izvori u najvećoj meri još uvek nerazvijeni.

Za inovativne kompanije u ranoj fazi razvoja bankarski izvori finansiranja su naročito nepristupačni.

U cilju podsticanja javnog dijaloga i stvaranja diversifikovane strukture finansiranja, prilagođene svakoj fazi poslovnog razvoja domaćih kompanija, WM Equity Partners, je 14. septembra 2017. godine, uz podršku USAID Projekta za bolje uslove poslovanja, organizovao javnu diskusiju na temu podsticanja razvoja alternativnih izvora finansiranja malih i srednjih kompanija u Srbiji.

Javna diskusija je bila vrlo uspešna i okupila je preko 95 učesnika, od kojih su čak 33% činili predstavnici malih i srednjih kompanija u Srbiji, zainteresovani za prikupljanje novih informacija i znanja na ovu temu.

PANEL I – LOKALNA ISKUSTVA

O panelu
Lokalna iskustva

Ovaj panel je posvećen lokalni fondovima rizičnog kapitala (Venture Capital) i lokalnim kompanijama koje su dobile investiranje od njih. Na ovom panelu podelićemo njihova iskustva, očekivanja koja su imali pre transakcije, rezultate koje su zajedno ostvarili, kao i sva druga iskustva u tom procesu uključujući i proces pripreme kompanije za finansiranje.

Glavne teme
 • Šta je idealna kompanija za investiranje (faza poslovnog razvoja, obim prihoda, profitabilnost)
 • Investicioni proces, kreiranje vrednosti nakon investicije i izlazak investitora
 • Koristi iz perspektive kompanije
 • Glavni izazovi u zatvaranju transakcije i poslovanju
 • Naučene lekcije i poruke za druga MSP
Moderator

Vladimir Pavlović, CEO, WM Equity Partners

Panelisti

Jan Kobler, Managing Partner, SC Ventures

Igor Jović, CEO / Founder, City Experts Global

Milan Popadić, CUBE Team

Dragan Marković, Tetragon

Nebojša Lazić, Managing Director, StartLabs

Zaključci panela
 • Na tržištu Srbije evidentno je sve veće angažovanje profesionalnih equity investitora, koji realizuju sve veći broj equity transakcija u ranim fazama razvoja kompanija, sa trenutno posebno izraženim fokusom na IT industriju;
 • Profesionalni equity investitori kompanijama donose mnogo više od finansijske podrške, profesionalizacija menadžmenta, unapređenje organizacione strukture, unapređenje sistema finansijskog menadžmenta, podrška u razvijanju postojećih i osvajanju novih tržišta predstavljaju samo neke od dodatih vrednosti profesionalnih equity investitora koje prevazilaze isključivo finansijsku podršku;
 • Transparentnost i dobro korporativno upravljanje predstavljaju osnovu uspešne saradnje. Na samom početku saradnje sa profesionalnim equity investitorom važno je jasno definisati sve nadležnosti i aktivnosti, kao i planiranu strategiju njegovog izlaska, popularno nazvanu EXIT strategiju. Primena dobrih praksi korporativnog upravljanja, prilagođenih svakoj pojedinačnoj kompaniji i njenim zahtevima za organizacionom strukturom, predstavljaju ključ rešavanja potencijalnih konflikata u svakodnevnom poslovanju;
 • Spremnost menadžmenta i vlasnika za saradnju i unapređenje poslovanja kompanije, jasno definisan proizvod, a u kasnijim fazama razvoja kompanije i stabilan novčani tok, predstavljaju ključne pretpostavke za ulazak profesionalnog equity investitora u kapital kompanije;
 • Identifikovani izazovi u saradnji sa profesionalnim equity investitorom se prvenstveno odnose na zahtev formalnijeg načina poslovanja, pojačane strukture i kontrole menadžmenta što na kratak rok donosi rast pojedinih troškova i pad profitabilnosti ali već na srednji rok doprinosi rastu i stabilnosti poslovanja kompanije.

PANEL II – REGIONALNA ISKUSTVA

O panelu
Regionalna iskustva

Ova panel diskusija je namenjena razmeni regionalnog iskustva u pogledu podizanja dostupnosti izvora finansiranja MSP. Povećanje pristupa finansiranju za MSP kao ključni faktor uspeha za lokalnu ekonomiju. Predstavljanje alternativnih izvora finansiranja MSP, koji pokrivaju sve faze njihovog razvojnog poslovnog ciklusa i razmatranje ekonomskog uticaja koji je ostvaren u zemljama regiona.

Glavne teme
 • Integracija svih relevantnih učesnika kao ključni koncept u razvoju MSP
 • Prošle, sadašnje i buduće regionalne inicijative u podršci MSP i njihovim izvorima finansiranja
 • Uspešne regionalne inicijative i njihov efekat na lokalnu ekonomiju
 • Glavni izazovi za region
 • Naučene lekcije i iskustva iz regiona
Moderator

Aleksandar Zarić, USAID-BEP

Panelisti

Evgeny Angelov, Bugarska Private Equity and Venture Capital Asocijacija

Krešimir Kukec, CIO, Inspire Investments, Hrvatska

Branimir Gajić, Predsednik SPEA, Srpska Private Equity Asocijacija

Milan Marinković, Grupacija društava za upravljanje investicionim fondovima pri Privrednoj Komori Srbije

János Fabricius Ferke, Mađarska Venture Capital Asocijacija

Zaključci panela
 • Formiranje Venture Capital industrije u regionu je suštinski bilo realizovano kroz zajedničko delovanje regionalnih država i međunarodnih finansijskih institucija. Integracija svih relevantnih učesnika dovela je do formiranja jedinstvenog sistema finansiranja privrede, baziranog na tržišnim i transparentnim principima investiranja, kontrole i praćenja učinaka tako plasiranog novca;
 • Uspeh nije izostao, a ključ uspeha je stvaranje jedinstvenog ekosistema pogodnog za razvoj inovativnih malih i srednjih kompanija, sa dostupnim izvorima finansiranja prilagođenim za svaku fazu poslovnog razvoja tih kompanija;
 • Rezultati postignuti u Bugarskoj su naročito impresivni, gde je kroz JEREMIE inicijativu angažovano čak 875 miliona EUR za podršku malih i srednjih kompanija kroz različite vidove finansiranja, a što je dovelo do finansiranja čak 9.500 SME kompanija i zapošljavanja čak 25.500 novih visokokvalifikovanih radnika;
 • Poreski podsticaji i inicijative jesu važne i identifikovane su kao važan pokazatelj da država podržava razvoj Venture Capital industrije iako te inicijative nisu značajno doprinele razvoju Venture Capital industrije u poreskim sistemima gde su te relevantne poreske stope niže od EU proseka;
 • U procesu EU integracija, Srbija vrši modernizaciju zakonske regulative koja se odnosi na industriju investicionih fondova, a koja će obezbediti povoljniju osnovu za podsticanje i razvoj Venture Capital industrije u Srbiji.

PANEL III – PERSPEKTIVE ZA SRBIJU

O panelu
Perspektive za Srbiju

Ovaj panel je posvećen predstavnicima Republičkih institucija i međunarodnih finansijskih institucija koji će predstaviti njihove rezultate, iskustva i planove u pogledu povećanja dostupnosti finansiranja MSP u Srbiji. Poslednji panel će imati za cilj da objedini prethodne panel diskusije i fokusira se na konkretne korake koji će biti realizovani u Srbiji.

Glavne teme
 • Obim trenutne državne inicijative u pogledu promocije razvoja MSP
 • Strategije i planovi za budućnost
 • Glavne prepreke sa kojima se trenutno susrećemo
 • Zaključci i poruke investitorima i predstavnicima MSP
Moderator

Miloš Savić, Partner, WM Equity Partners

Panelisti

Ivan Djoković, Potpredsednik Pokrajinske vlade i pokrajinski sekretar za privredu i turizam

Nenad Paunović, Savetnik za IT i Preduzetništvo, Kabinet predsednika Vlade Republike Srbije

Marco Natoli, Head of Lower Mid-Market – Northern, Eastern & Southern Europe, European Investment Fund

Fabio Serri, Senior Banker, Regional Head for SME Finance and Development Group, EBRD

Milena Kostadinović, Menadžer, Fond za inovacionu delatnost

Zaključci panela
 • Predstavnici Fonda za inovacionu delatnost istakli su primetan pozitivan trend rasta obima inovacija i generalnog interesovanja za njihove projekte finansiranja, a što predstavlja vrlo pozitivan rezultat i osnovu za planiranje budućih inicijativa i akcionih planova na nivou ove institucije. Istaknuta je vrlo uspešna i aktivna saradnja sa svim relevantnim tržišnim učesnicima, naročito u okviru WBEDIF inicijative, u kojoj je Srbija realizovala svoje učešće upravo putem Fonda za inovacionu delatnost;
 • Vlada RS prepoznaje važnost inovacije i preduzetništva za rast domaće ekonomije i radi na formiranju što povoljnijeg ekosistema za razvoj domaće SME scene, sa naročitim akcentom na unapređenje procesa edukacije ali i stvaranja povoljnijeg okruženja sa manje administrativnih opterećenja za poslovanje kompanija;
 • Istaknuto je da na nivou države uvek postoji prostor za unapređenje na ovom polju ali da je unapređenje neophodno postignuti i na nivou kompanija, njihove spremnosti da se okrenu inovacijama, da podstaknu profesionalizaciju u svom poslovanju i stvore osnovu za novu generaciju preduzetnika, imajući u vidu da je preduzetnička scena u Srbiji tek u ranoj fazi razvoja;
 • Na pokrajinskom nivou je takođe prepoznata važnost preduzetništva i inovacija i aktivni su mnogi projekti podrške i finansiranja, međutim primetno je da nisu svi regioni pokrajne podjednako aktivni i da ima značajnih razlika u razvoju, na čemu se isto aktivno radi, jer je privredni razvoj važno održati na novu celokupne regije;
 • Prisutnost međunarodnih finansijskih institucija je ocenjeno kao izuzetno važno i u tom pogledu je od naročite važnosti postojanje inicijativa kao što to je WBEDIF tj. formiranje ENIF i ENEF fonda;
 • Predstavnici Evropskog Investicionog Fonda su istakli svoju prisutnost na domaćem tržištu, iako Srbiju trenutno vide uglavnom kao deo šireg portfolija zemalja zapadnog Balkana. Podršku lokalnom SME sektoru prvenstveno pružaju kroz različite programe i inicijative bankarskih garancija i tim sredstvima je uspešno podržano preko 1.500 kompanija sa prostorom za povećanje izloženosti prema lokalnim kompanijama u narednom periodu;
 • Još jednom je ukazano da uvođenje profesionalnog investitora podstiče profesionalni razvoj kompanije, da finansijska podrška nije jedina dodata vrednost, kao i da je stvaranje i rad na ekosistemu pogodnom za rast kompanije ključ razvoja, čime su još jednom potvrđeni ključni zaključci sa prve dve panel diskusije.

Posećenost

Ukupan broj posetilaca na panel diskusiji 96 100%
MSP 30 31%
Konsultanti 15 16%
Državne institucije 14 15%
Investitori (predstavnici fondova) 10 10%
Druge međunarodne institucije i projekti 8 8%
Ostali 7 7%
Domaće finansijske institucije 5 5%
Međunarodne finansijske Institucije 4 4%
Univerziteti 3 3%

Rezultati ankete

Tokom održavanja panel diskusije, svi prisutni posetioci su popunili kraću anketu kojom su iskazali svoj stav po pitanju dostupnosti alternativnih izvora finansiranja u Srbiji, iskustava u radu sa profesionalnim investitorima, kao i korisnosti tema razmatranih na diskusiji u njihovom svakodnevnom poslovanju.

Izdvajamo pojedine rezultate:

Da li smatrate da su MSP u Srbiji u dovoljnoj meri upoznati sa alternativnim izvorima finansiranja?

Na skali, kako biste ocenili aktuelnost diskutovanih tema? (1 – niska, 5 – visoka)

Da li ste u toku konferencije stekli neka nova znanja za koja smatrate da će Vam biti korisna za dalje poslovanje?

PANELISTI

Jan Kobler

Managing Partner,
SC Ventures

Saznajte više

Jan je partner u South Central Ventures, regionalnom VC fondu od 40 miliona evra. Uživa u bliskoj saradnji sa regionalnim start-up kompanijama i vrlo je aktivan partner na njihovom putu rasta. Imajući pre svega finansijsku pozadinu, on je takođe proveo značajan deo svoje karijere operativno uključen u rad u kompanijama koje se nalaze u ranim fazama razvoja, čime je imao razumevanje za obe strane investicionog procesa.

Igor Jović

Igor Jović

CEO / Founder,
City Experts Global

Saznajte više

Igor Jović, 25 godina, osnivač i CEO City Expert-a. Radno iskustvo stiče od 15. godine, a preduzetnik postaje sa 18godina.

Igor poseduje bogato iskustvo u različitim delatnostima kao što su produkcija, avijacija, trening centri (otvorio je prvu privatnu akademiju za osoblje u avijaciji), marketing i razvoj biznisa (od 20. godine do 23. Godine bio je na poziciji direkora razvoja i člana board-a jedne od najvećh regionalnih kompanija u avijaciji i turizmu)

Vizionar i lider koji je 2015. godine okupiopet mladih preduzetnika i započeo revoluciju na tržištu nekretnina osnivajući City Expert i probijajući se na vrh za manje od godinu dana poslovanja.
Nakon godinu dana poslovanja obezbedio je investiciju za dalji razvoj i ekspanziju kompanije.

Milan Popadić

Milan Popadić

CUBE Team

Saznajte više

Posle školovanja u Sjedinjenim državama, Milan svoje akademsko usavršavanje nastavlja u American College of Greece u Atini. Zatim je vredno gradio svoju profesionalnu karijeru u Coca Cola HBC i nekoliko finansijskih institucija među kojima se izdvajaju Pro Credit Bank i Intesa Leasing na pozicijama vezanim za rizik i kreditnu analizu. Zajedno sa Markom Radojičićem 2012. godine, osniva CUBE Team, gde su od malog tima porasli u vodećeg pružaoca poslovnih informacija u Srbiji.

Dragan Marković

Dragan Marković

Tetragon

Saznajte više

Dragan Marković, direktor TETRAGON DOO iz Čačka rođen je 21.02.1953. godine. Visoko obrazovanje je stekao na Ekonomskom fakultetu u Beogradu i tečno govori Engleski i Nemački, a služi se Ruskim. Svoje radno iskustvo je sticao u kompanijama PARTIZAN, Čačak, na poslovima Spoljne trgovine i izvoza tekstila, Nemačkoj kompaniji ILLER TEXTIL, Ausburg, kao i na Joint venture poslovima sa Nemačkim partnerom na polju izvoza tekstila. Od osnivanja Tetragona 1992 do danas radi u Tetragonu. Do 2006 je radio paralelno sa drugim poslovima, a od 2007 je direktor Tetragona. Radi zajedno sa suprugom Slobodankom koja je većinski vlasnik firme.

Nebojša Lazić

Nebojša Lazić,

General Partner,
StartLabs

Saznajte više

Nakon što je više od 20 godina radio na razvoju softvera, Nebojša je stekao široko iskustvo u različitim tehnologijama, od mobilnih do poslovnih cloud aplikacija. Nebojša je služio kao CTO u 6 tehnoloških start-upova a trenutno je generalni partner u StartLabs-u – fond za investiranje iz San Franciska koji se fokusirao na ulaganja u start-upe iz jugoistočne Evrope. Nebojša je veoma posvećen softveru, preduzetništvu i start-upima sa snažnim razumevanjem početnih potreba za pokretanjem poslovanja. Nebojša se prepoznaje kao kreativan i dinamičan mentor sa dokazanom stručnom ekspertizom pomažući osnivačima da pretvore svoju ideju u kompanije sa očekivanim velikim rastom.

Evgeny Angelov

Bulgarian Private Equity and Venture Capital Association

Saznajte više

Evgenij Angelov je predsednik Bugarske Private Equity i Venture Capital asocijacije. Trenutno je investitor i aktivno radi sa regionalnim fondovima kapitala, investirajući u rastuće kompanije.

Prethodno, Evgenij je bio ekonomski savetnik predsednika Bugarske i zamenik ministra ekonomije. Njegov fokus u javnom sektoru je bio na formulaciji i implementaciji ekonomske, investicione i inovacione politike. Vršio je nadzor nad preko 50 državnih kompanija i bio odgovoran za operativni program „Konkurentnost“ vredan 1,2 milijarde evra. Obavljao je funkcije predsednika upravnog odbora bugarskog energetskog holdinga i nacionalne elektroprivrede. Istovremeno, bio je direktor investicionog odbora JEREMIE Bugarska, 350 miliona evra vrednog fonda fondova, koji obezbeđuje kapital i finansiranje duga start-up i malim i srednjim preduzećima. Bio je takođe inicijator i član upravnog odbora Sofia Tech Parka.Pre uloga u javnom sektoru, Evgenij je bio direktor Trigranit Development Corporation, vodeće kompanije za razvoj nekretnina u centralnoj i istočnoj Evropi.

Pre toga je obavljao razne pozicije u Evropskoj banci za obnovu i razvoj u Londonu, gde je strukturirao, pregovarao i izvršio transakcije duga i kapitala u industrijama finansijskih usluga, farmaceutskoj, cementnoj, nekretninskoj i hemijskoj, u deset zemalja Centralne i Istočne Evrope.

Evgenij poseduje MBA diplomu sa Harvard Business School.

Krešimir Kukec

Krešimir Kukec

CIO,
Inspire Investments, Hrvatska

Saznajte više

During his 15 years of experience Mr. Kukec held a number of functions in banks, investment banking and real-estate  companies.  Mr.  Kukec has started his career in retail sector and continued in SME sector and continued in SME sector in Privredna Banka Zagreb. He joined CROATIAN Postal bank as investments banking specialist where he was member of the team responsible for first IPO and biggest IPO in Croatia. His career continued in investing banking as fund manager responsible for equity funds where he managed portfolio for professional and private investors, afterwards he helped started and establish one of the largest Private equity fund in Croatia where he was involved in a number of M&A transactions and worked as consultant on projects. He also worked as senior advisor for capital markets in Colliers international-one of the largest global real-estate advisors.

Branimir Gajić

Branimir Gajić

President of the SPEA,
Serbian Private Equity Association

Saznajte više

Branimir Gajić se u decembru 2015-te godine pridružio SEAF-u, globalnoj grupaciji za upravljanje investicijama (>$700 miliona) sa sedištem u Vašingtonu, koja je do decembra 2014. godine realizovala oko 400 kapitalnih investicija u 35 zemalja širom svijeta. Trenutno je angažovan na poziciji direktora za investicije SEAF Opportuniti Serbia Fond, privatnog fonda fokusiranog na srpsko tržište. Pre angažmana u SEAF-u, bio je angažovan na poziciji glavnog finansijskog direktora u West Group Holding kompanijama (SRB), lideru na tržištu u distribuciji i servisiranju Iveco, GM (Opel i Chevrolet) i poslovnih linija kao što su Piaggio Road Vehicles, Valvoline, Robert Bosch Mašine i Loriblu. Takođe je imao i rukovodeću poziciju u kompaniji Deloitte (tržište SRB i CG) gde je bio angažovan kao savetnik. Pored toga, obavljao je poslove konsultanta za renomirani investicioni fond sa sedištem u Velikoj Britaniji Ashmore Asset Management Limited, gde je pružao konsultantske usluge u vezi sa aktivnostima spajanja i akvizicije. Takođe, radio je kao finansijski konsultant za Prudential Financial (SAD) i bio je predsednik nadzornog odbora i finansijski savjetnik u BIP-u (SRB), najvećoj srpskoj pivarskoj kompaniji. U više navrata, bio je angažovan u svojstvu savetnika  Agencije za privatizaciju Republike Srbije.

Branimir Gajić je diplomirao sa visokim priznanjima na Univerzitetu Wichita (SAD) i stekao zvanje mastera na Univerzitetu u Beogradu (SRB). Takodje, poseduje profesionalne sertifikate, kao što su Series 6, Series 63, Life Accident and Health.

Branimir Gajić tečno govori engleski i srpski jezik.

Milan Marinković

Milan Marinković

Grupacija društava za upravljanje investicionim fondovima pri Privrednoj Komori Srbije

Saznajte više

Milan ima bogato petnaestogodišnje iskustvo u mnogobrojnim projektima na srpskom finansijskom tržištu. Od 2007. godine radi kao direktor društva za upravljanje investicionim fondovima „FIMA Invest“ sa puno iskustva u aktivnostima finansiranja malih i srednjih preduzeća. On je Predsednik Grupacije društava za upravljanje investicionim fondovima pri Privrednoj Komori Srbije. Diplomirao je na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu i bio je autor mnogih stručnih članaka za domaće i strane publikacije.

János Fabricius Ferke

János Fabricius Ferke

Mađarska Venture Capital Asocijacija

Saznajte više

Janos ima preko 15 godina iskustva u transakcionim finansijama sa balansiranom bazom znanja iz savetodavnih i VC/PE investicija ali i upravljanja portfoliom kroz korporativno bankarstvo. Janos je radio nekoliko godina u oblasti bankarskog finansiranja u sklopu KBC Grupe K&H Banke u Mađarskoj, bio je portfolio menadžer u MAVA Capital upravljajući Mađarsko Američkim preduzetničkim fondom/Mađarskim Equity Partners PE fondovima i Mađarskom VC Fondom sa fokusom investicija na inovativnim tehnologijama, obavljao je I funkciju višeg investicionog menadžera u Docler Investmentsu, VC fond Docler Grupe.

Janos je učestvovao i bio odgovoran na više od 50 M&A transakcija, transakcija finansiranja kroz bankarske zajmove, rizični kapital kao I PE investicije, a od kojih je na strani investitora realizovao više od 25.

Janos je proveo godinu dana u Chicago Board of Trade, USA. Janos poseduje master znanje iz ekonomije sa  Univerziteta u Budimpešti i diplomu Executive MBA – CEU Business School, Budimpešta/NYC. Janos vrši ulogu člana Upravnog i Savetodavnog odbora na poslovima portfolia. Od maja 2014. godine, Janos je član odbora u Mađarskoj PE I VC asocijaciji, a od marta 2015. godine obavlja I poslove blagajnika.

Nenad Paunović

Nenad Paunović

Advisor for IT and Entrepreneurship, Serbian Prime Minister Office

Saznajte više

Advisor for IT and Entrepreneurship, Serbian Prime Minister Office. He has 20 years of business experience, 12 of which as an entrepreneur. Founder of Belgrade Venture Forum and member of global Value Innovations consultancy team. President of the Board of Cotrugli Business School Alumni Club in Serbia.

Ivan Djoković

Ivan Djoković

Potpredsednik Pokrajinske vlade i pokrajinski sekretar za privredu i turizam

Saznajte više

Ivan Đoković je potpredsednik Pokrajinske vlade i pokrajinski sekretar za privredu i turizam. Rođen je 1981. godine u Beogradu. Diplomirao je na Pravnom fakultetu. Bio je na položaju sekretara italijanske i srpske privredne komore 2005. godine. Zatim je radio u Prvom opštinskom sudu u Beogradu. Od 2013. godine radio je kao izvršni direktor za pravne poslove u preduzeću „Južni tok“ u Novom Sadu. Bio je zadužen za niz značajnih dužnosti u Univerzal banci u Beogradu.

Marco Natoli

Marco Natoli

Head of Lower Mid-Market – Northern, Eastern & Southern Europe, European Investment Fund

Saznajte više

U Evropskom Investicionom Fondu (EIF) od od januara 2009. godine, Marco vodi tim žadužen za   ulaganje  u kapital I druge slične investicije širom Evrope, sa posebnim fokusom na severni, istočni i južni region. On predstavlja EIF u savetodavnim odborima u preko 20 fondova.

Pre nego što je pristupio EIF-u u januaru 2009. godine, radio je na direktnim investicijama kao viši menadžer za investicije u kompaniji Innogest Capital, italijanskom VC fondu koji je bio fokusiran na investiranje u kompanije koje se nalaze u početnim fazama razvoja.

Prethodni angažmani su bili na poziciji Menadžera projekta u Capgemini (2001-2004), gde je uspešno vodio velike konsultantske angažmane u oblasti menadžmenta, kao i konsultanstske aktivnosti za Ernst & Young, gde je 1998. započeo svoju karijeru.

Marco ima master zvanje iz industrijskog inženjerstva i menadžmenta sa Politehnčkog fakulteta u Torinu (Italija).

Fabio Serri

Fabio Serri

Regional Head for SME Finance and Development Group, EBRD

Saznajte više

Gospodin Fabio se pridružio EBRD-u 2006. godine kao specijalni savetnik u Skoplju. Od januara 2015. godine preuzeo je ulogu regionalnog direktora za finansiranje i razvoj SME za zapadni Balkan sa sedištem u Beogradu. Istovremeno koordinira rad novog Fonda za proširenje preduzeća koji je usmeren na tržište Zapadnog Balkana, Srbije i Hrvatske. Na predhodnim pozicijama radio je kao šef kancelarije u Tirani od 2010. godine, nakon što je od 2008. godine bio odgovoran za rad kancelarije u Prištini. Fabio ima veliko iskustvo na prostoru Zapadnog Balkana gde je radio u regionu kao stalni predstavnik Fonda za rekonstrukciju Kosova i kao savetnik u Fondu za obnovu Albanije od 1998. godine. Fabio je započeo svoju karijeru kao međunarodni izvozni menadžer pre nego što se opredelio za konsultantske usluge. Fabio ima diplomu iz oblasti međunarodnih poslova sa Universita degli Studi di Bologna i master zvanje iz oblasti međunarodnog poslovanja iz Profingesta iz Bolonje.

Milena Kostadinović

Milena Kostadinović

Menadžer,
Serbian Innovation Fund

Saznajte više

Operativni menadžer od maja 2015. godine zadužena za vođenje pripreme i upravljanja programima i projektima Fonda kao i za međunarodnu saradnju i finansiranje. Kao Menadžer programa u Fondu, Milena je uspešno radila u periodu od 2011. do 2015. godine na poslovima pripreme, realizacije i monitoringa programa i projekata Fonda. Milena takođe poseduje veliko iskustvo kao specijalista za nabavke; bila je Direktor odeljenja nabavke u Hypo Alpe Adria Bank; Konsultant za nabavke u Ministarstvu poljoprivrede, trgovine, šumarstva i vodoprivrede kao i u Ministarstvu trgovine, turizma i telekomunikacija; Koordinirala nabavke i vodila projekte finansirane od strane Svetske banke i drugih finansijskih institucija dok je radila u Agenciji za privatizaciju Republike Srbije.

Milena je završila master studije iz oblasti Inžinjerstva industrijskih sistema na École Central u Parizu i diplomirani je inžnjner prehrambene tehnologije biljnih proizvoda Univerziteta u Beogradu.

Moderatori

Vladimir Pavlović

Vladimir Pavlović

CEO,
WM Equity Partners

Saznajte više

Vladimir ima više od 15 godina iskustva na srpskom finansijskom tržištu. On je učestvovao u stvaranju pravnog i institucionalnog okvira (Narodna banka Srbije, Centralni registar hartija od vrijednosti Republike Srbije), ali i kao aktivan učesnik na finansijskom tržištu (direktor BDD FIMA International, portfolio menadžer otvorenog investicionog fonda FIMA ProActive).

Vladimir je osnivač i partner u društvu za finansijske usluge i konsalting WM EQUITY PARTNERS.

Učestvovao je u brojnim mandatima za finansiranje malih i srednjih kompanija, projektima spajanja i pripajanj kompanija i drugim korporativnim aktivnostima.

Diplomirao je i magistrirao na Ekonomskom fakultetu u Beogradu i doktorirao javne finansije na Fakultetu političkih nauka.

Od 2006. godine poseduje CFA licencu.

Aleksandar Zarić

Aleksandar Zarić

USAID-BEP

Saznajte više

Aleksandar Zarić je stručnjak na USAID Projektu za bolje uslove poslovanja koji implementira Cardno Emerging Markets. Na Projektu, Aleksandar predvodi aktivnosti usmerene ka poboljšanju efikasnosti izvršenja presuda i naplate potraživanja. Takođe, Aleksandar je angažovan i na aktivnostima koje se tiču kreiranja profesije procenitelja vrednosti nepokretnosti, formulisanja regulative za poslovanje ne-bankarskih finansijskih instituticija, i na drugim aktivnostima vezanim za poboljšanje pristupa izvorima finansiranja za mikro, mala i srednja preduzeća.

Pre dolaska na Projekat 2013. godine, Aleksandar je bio direktor odeljenja za pravne poslove i compliance u kompaniji za region Balkana (Srbija, Makedonija, Crna Gora, i Bosna i Hercegovina) KBC Securities, koja se bavi investicionim aktivnostima kao deo KBC grupe.“

Miloš Savić

Miloš Savić

Partner,
WM Equity Partners

Saznajte više

Miloš ima bogato radno iskustvo u finansijskoj analizi, kao i u radu na projektima finansiranja malih i srednjih preduzeća i unapredjenju korporativnog upravljanja. Po završetku diplomskih studija u oblasti menadžmenta, ulazi u globalni program za dobijanje CFA sertifikata, a od 2014. godine poseduje CFA sertifikat. Aktivno učestvuje u nekoliko projekata u oblasti pronalaženja strateških partnera i prikupljanja sredstava za različite projekte i dokapitalizaciju preduzeća. Od 2016. godine Miloš ima licencu portfolio menadžera i član je Evropskog udruženja profesionalaca u oblasti restrukturiranja (EACTP). Miloš je jedan od osnivača i član odbora TMA Srbija.

KONTAKT

11 + 12 =

Ukoliko vam je potrebna podrška u obezbeđivanju dodatnog finansiranja za vašu kompaniju, ili ukoliko imate dodatna pitanja u vezi sa održanim događajem, molimo vas kontaktirajte WM Equity Partners

Vladimir Pavlović, e-mail: vladimir.pavlovic@wmep.rs, mob: +381 60 249 1111

Miloš Savić, e-mail: milos.savic@wmep.rs, mob: +381 60 0249 751

Supported by:

Disclaimer: The author’s views expressed on in this publication do not necessarily reflect the views of the United States Agency for International Development or the United States Government.